Perfil del contractant

L’Ajuntament d’Esponellà, com a ens públic que realitza contractacions i d’acord amb el que disposa l’article 42 de la Llei  30/2007,  de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, difon  mitjançant Internet el seu perfil de contractant. En aquest perfil s’inclouen les licitacions obertes  o en curs, les licitacions previstes, els contractes adjudicats i la informació  general de l’òrgan d e contractació.

ACCÉS A LA PLATAFORMA DE PERFIL DEL CONTRACTANT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

 

Licitacions adjudicades

Licitacions previstes 2011