Edictes bop

Exercici: 2020 Bop: 86-0 Edicte: 2649 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Extracte en la BDNS de la convocatòria 504312 de subvencions per a l'adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2019/2020
Exercici: 2020 Bop: 79-0 Edicte: 2503 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació de les bases reguladores de subvencions per a l'adquisició de llibres i material de text, curs 2019/2020
Exercici: 2020 Bop: 67-0 Edicte: 2229 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació del Pla director d'abastament d'aigua potable
Exercici: 2020 Bop: 66-0 Edicte: 2230 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació del document d'acompanyament al plànol de delimitació d'Esponellà
Exercici: 2020 Bop: 50-0 Edicte: 1733 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Informació pública sol·licitud autorització aprofitament especial domini públic local pel desplegament d'una xarxa de fibra òptica
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1675 CONSELL COMARCAL DEL PLA DE L'ESTANY - Aprovació d'un conveni amb el Centre El Puig i l'Ajuntament d'Esponellà
Exercici: 2020 Bop: 38-0 Edicte: 1388 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 35-0 Edicte: 1277 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació definitiva expedient modificació del pressupost 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 346 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 11-0 Edicte: 241 AJUNTAMENT D'ESPONELLÀ - Convocatòria de la plaça de jutge de pau titular i substitut d'Esponellà