EXPOSICIÓ PÚBLICA DE LA MODIFICACIÓ DEL T.R. DEL POUM NÚM. 8 EN SÒL NO URBANITZABLE, SISTEMES DEPURACIÓ D’ESPONELLÀ, VILERT I CENTENYS

Fi termini 4 d’agost de 2019.