EXPOSICIÓ PÚBLICA D’APROV. INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL TEXT REFÓS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’ESPONELLÀ