EXPOSICIÓ PÚBLICA APROV.INICIAL DE LA MODIFICACIÓ NÚM.10 DEL TEXT REFÓS DEL POUM D’ESPONELLÀ